مَن مَشقَم را اِمروز نِوِشتَم٠٠٠

ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
٠ صِفر ١٠ دَه ٢٠ بيست
١ يِك ١١ يازدَه ٢١ بيست و يِك
٢ دُه ١٢ دَوازدَه ٢٢ بيست و دُه
٣ سِه ١٣ سيزدَه ٢٣ ٠٠٠
٤ چَهار ١٤ چَهاردَه
٥ پَنج ١٥ پانزدَه
٦ شِش ١٦ شانزدَه
٧ هَفت ١٧ هِفدَه
٨ هَشت ١٨ هِجدَه
٩ نُه ١٩ نوزدَه

ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران